Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică SUCEAVA

Directia Judeţeană de Statistică Suceava este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România,  a Hotărârii Guvernului Nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, cu modificările si completările ulterioare, ca unitate teritorială subordonată acesteia.

Direcţia Judeţeană de Statistică îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ

Direcţia Judeţeană de Statistică, instituţie publică cu personalitate juridică finanțată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Judeţeană de Statistică are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului teritorial de date statistice cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor  statistice.

În realizarea obiectului său de activitate, ce se întemeiază pe principiile : independenţă profesională, autoritate în materie de culegere a datelor, adecvarea resurselor, angajamentul privind calitatea  în statisticii, confidenţialitate în statistică, imparţialitate şi obiectivitate, metodologia solidă, proceduri statistice adecvate, sarcină de răspuns adecvată pentru repondenţi, eficienţa sub raportul costurilor, relevanţă, precizie şi fiabilitate (credibilitate), promptitudine şi punctualitate, coerenţă şi comparabilitate, accesibilitate şi claritate.

Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi  sociali;
 2. organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N S., din iniţiativă proprie şi la cererea administraţiei publice locale;
 3. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 4. participă la evaluarea eficienței şi la definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 5. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 6. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 7. furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în graficul anual de cercetări statistice;
 8. informează din proprie initiativa administraţia publică locală si la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 9. prezintă  I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 10. elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine, culegeri de date statistice  şi  alte publicaţii  la nivelul judeţului spre a fi publicate;
 11. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, D.J.S. are dreptul:

 • să solicite şi să obţină gratuit date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României;
 • să efectueze, cu personalul propriu şi/sau cu agenţii statistici în calitate de colaboratori sau prin contractarea de servicii specializate cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice privind fenomenele economico-sociale; în categoria agenţilor statistici intră anchetatorii precum şi gospodăriile populaţiei în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
 • să contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice.
 • să aplice amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume imputernicite pentru aceasta în baza Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre conducerea DJS a documentelor si evidentelor necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea DJS;
 • să solicite de la I.N.S. date şi informaţii statistice  privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni;

–       să aibă drept de consultare a publicaţiilor la Biblioteca I.N.S. şi, în general, la metodologiile de calcul al indicatorilor statistici, inclusiv cei calculaţi  în alte  ţări.